Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Haar eigen Zaak! is het mogelijk dat de informatie die op de Website van Haar eigen Zaak! wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de forums, artikelen, columns en mededelingen op de pagina’s van de Website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de Internet-provider.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Haar eigen Zaak! geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Haar eigen Zaak!, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Haar eigen Zaak! te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Haar eigen Zaak! verkregen is. Met het oog hierop wordt de Bezoeker en Deelnemer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Haar eigen Zaak! verkregen informatie.

De informatie op Haar eigen Zaak! wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.