Copyright

Copyright ©
Bezoeker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de Website berusten bij Haar eigen Zaak!, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Het is Bezoeker verboden gebruik te maken (waaronder tevens begrepen het aanbrengen van wijzigingen) van de intellectuele eigendomsrechten, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Haar eigen Zaak!, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze Algemene Voorwaarden.